Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Hrnčiarska Ves
Sídlo: Pondelok 87, 980 13 Hrnčiarska Ves
Štatutárny zástupca: Ján Melicher – starosta obce, Tel.:  044/567 43 17, e-mail:  hrnciarskaves@gmail.com
Kontaktná osoba: Ivana Markotánová – referentka, Tel.: 045/567 43 17,      e-mail: hrnciarskaves@gmail.com
IČO:  00 318 787
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko,a.s.
Číslo účtu: SK8556000000002006426001,  2006426001/5600 - info

Obec Hrnčiarska Ves je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Obec Hrnčiarska Ves vypracovala „Internú smernicu, ktorou sa upravuje proces verejného obstarávania v podmienkach obce "Hrnčiarska Ves". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka. Interná smernica zároveň podrobne upravuje postupy pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a stanovuje kompetencie a povinnosti obce na úseku verejného obstarávania.


Verejný obstarávateľ musí zverejniť:

Zákazku, kde je predpokladaná hodnota (PH) nad 1000 € min. 3 pracovné dni (PD) pred uzatvorením zmluvy / odoslaním objednávky.

§ 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá" je verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky.

§ 44 ods. 2 - verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov.

§ 21 ods. 2 - správu o každej zákazke - zverejniť do 10 PD od uzatvorenia zmluvy.

§ 49a – zverejniť SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy , zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.

§ 67 ods. 6 - zverejnenie analýzy k použitej koncesii.

Po zriadení Elektronického úložiska na UVO - profil VO.

Profil verejného obstarávania

Nadlimitná zákazka

Podlimitná zákazka

Prieskum trhu - §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní


 

Zverejnené 1.6.2017


 

Zakázky podľa § 9 ods. 9

Zadávanie zákaziek v súlade s § 9 odst 9 zákona o VO

Podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní musí verejný obstarávateľ najneskôr 3 pracovné dni pred zadaním jednoduchej zákazky (ak nejde o zákazku podľa §4 ods.2 alebo ods.3 zákona o VO) s hodnotou viac ako 1000 EUR bez DPH zverejniť na svojom profile/webovej stránke úmysel zadávať takúto zákazku.

=====================================================================================================

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Oprava miestnych komunikácií asfaltovaním

Predpokladaná hodnota zakázky:   0,00 € bez DPH (0,00 € s DPH) podľa propozícií                                                                                                                                              
Predpokladaný termín zadania zákazky : 01/2018 - 02/2018

Zverejnené :7.9.2017

Príloha tu:

_____________________________________________________________________________________________________


Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Vysprávky miestnych komunikácií

Predpokladaný termín zadania zákazky : 30.9.2013

Zverejnené :20.9.2013

______________________________________________________________________________________________________

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Poskytnutie služby osoby zabezpečujúcej aktivity projektu na pozícii: Projektový manažér

Predpokladaná hodnota zakázky:   2760,00 € bez DPH (3312,00 € s DPH) podľa propozícií                                                                                                                                              
Predpokladaný termín zadania zákazky : 11/2014 - 09/2015

Zverejnené :5.11.2014

Príloha tu:

_____________________________________________________________________________________________________Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Predmetom zákazky je poskytnutie dodávky stravných poukážok

Predpokladaná hodnota zakázky:   2337,00 € bez DPH (2804,40 € s DPH) podľa propozícií                                                                                                                                              
Predpokladaný termín zadania zákazky : 11/2014 - 09/2015

Zverejnené : 14.11.2014

Príloha tu:

_____________________________________________________________________________________________________

ZRUŠENÉ !!!!!!!!!!

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Predmetom zákazky je dodanie pracovných a ochranných pomôcok pre osoby podieľajúce sa na aktivitách projektu

Predpokladaná hodnota zakázky:   1208,33 € bez DPH (1450,00 € s DPH) podľa propozícií                                                                                                                                              
Predpokladaný termín zadania zákazky : 11/2014 - 02/2015

Zverejnené : 14.11.2014

 

NOVÁ VÝZVA JE ZVEREJNENÁ NIŽŠIE !

_____________________________________________________________________________________________________Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Poskytnutie služby osôb zabezpečujúcich aktivity projektu na pozície: Lektori kurzov

Predpokladaná hodnota zakázky (celkom):   3000,00 € bez DPH (3600,00 € s DPH) za 3 kurzy podľa propozícií                                                                                                                                              
Predpokladaný termín zadania zákazky : 12/2014 - 08/2015

Zverejnené : 26.11.2014

Príloha tu:

_____________________________________________________________________________________________________

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Predmetom zákazky je dodanie pracovných a ochranných pomôcok pre osoby podieľajúce sa na aktivitách projektu

Predpokladaná hodnota zakázky:   1251,18 € bez DPH (1501,42 € s DPH) podľa propozícií                                                                                                                                              
Predpokladaný termín zadania zákazky : 12/2014 - 02/2015

Zverejnené : 4.12.2014

Príloha tu:

Príloha špecifikácia tu:

_____________________________________________________________________________________________________Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Predmetom zakázky je pracovno - školiaci materiál pre osoby v  aktivitách projektu

Predpokladaná hodnota zakázky (celkom):   7967,06 € bez DPH (9560,47 € s DPH) za 3 druhy materiálu podľa propozícií                                                                                                                                              
Predpokladaný termín zadania zákazky : 01/2015 - 09/2015

Zverejnené : 30.12.2014

Príloha tu:


 

Informácie o výsledkoch verejného obstarávania

Predmet verejného obstarávania - dodávka tovaru : Vysprávky miestnych komunikácií

Cena zákazky:  4972,45 EUR s DPH

Víťazná firma: LESOVIA s.r.o., Lučenecká cesta 2266/6, 96007 Zvolen


Dátum objednávky : 7.10.2013
__________________________________________________________________________________________

Predmet verejného obstarávania - dodávka tovaru : Poskytnutie služby osoby zabezpečujúcej aktivity projektu na pozícii: Projektový manažér

Cena zákazky: 2456,40 €

Víťazná firma: Mgr. Pavol Kalmár, ul. Mateja Hrebendu 144/6, 985 05 Kokava nad Rimavicou


Dátum začatia : 18.12.2014

__________________________________________________________________________________________

Predmet verejného obstarávania - dodávka tovaru : Dodávka stravných lístkov do projektu

Cena zákazky: 2774,00 €

Víťazná firma: Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava

Dátum dodávky : 11/2014 - 09/2015

__________________________________________________________________________________________

Predmet verejného obstarávania - dodávka tovaru : Poskytnutie služby osôb zabezpečujúcich aktivity projektu na pozíciu: Lektor kurzu Všestrannej starostlivosti o domácnosť

Cena zákazky: 960,00 €

Víťazná firma: Mgr. Mariana Pehelová., Kukučínova 406/43, 985 05 Kokava nad Rimavicou

Dátum dodávky : 26.01.2015 - 30.09.2015

__________________________________________________________________________________________

Predmet verejného obstarávania - dodávka tovaru : Poskytnutie služby osôb zabezpečujúcich aktivity projektu na pozíciu: Lektor kurzu Ochrana a budovanie životného prostredia v prostredí MRK

Cena zákazky: 898,80 €

Víťazná firma: ISTOTA n.o., A.S. Puškina 19, 984 01 Lučenec

Dátum dodávky : 26.01.2015 - 30.09.2015

__________________________________________________________________________________________

Predmet verejného obstarávania - dodávka tovaru : Poskytnutie služby osôb zabezpečujúcich aktivity projektu na pozíciu: Lektor kurzu Občianske spolunažívanie a komunitné aktivity v prostredí MRK

Cena zákazky: 898,80 €

Víťazná firma: ISTOTA n.o., A.S. Puškina 19, 984 01 Lučenec

Dátum dodávky : 26.01.2015 - 30.09.2015
 

__________________________________________________________________________________________

Predmet verejného obstarávania - dodávka tovaru : Dodávka pracovných a ochranných pomôcok

Cena zákazky: 951,36 €

Víťazná firma: Korako plus s.r.o., Bielická 369, 958 04 Partizánske

Dátum dodávky : 01/2015 - 03/2015

__________________________________________________________________________________________

Predmet verejného obstarávania - dodávka tovaru : Dodávka pracovno - školiaceho materiálu    -     stavebný materiál

Cena zákazky:   4160,00 €

Víťazná firma:   Dallas SK s.r.o., Družby 16/23 A, 987 01 Poltár

Dátum dodávky : 03/2015 - 09/2015

__________________________________________________________________________________________

Predmet verejného obstarávania - dodávka tovaru : Dodávka pracovno - školiaceho materiálu    -     rezivo

Cena zákazky:   3220,20 €

Víťazná firma:   Dallas SK s.r.o., Družby 16/23 A, 987 01 Poltár

Dátum dodávky : 03/2015 - 09/2015

__________________________________________________________________________________________

Predmet verejného obstarávania - dodávka tovaru : Dodávka pracovno - školiaceho materiálu    -     zeleň

Cena zákazky:   982,55 €

Víťazná firma:   LG Krono s.r.o., Zvolenská 5038, 984 01 Lučenec

Dátum dodávky : 03/2015 - 09/2015


 
ÚvodÚvodná stránka