Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Hrnčiarska Ves
Sídlo: Pondelok 87, 980 13 Hrnčiarska Ves
Štatutárny zástupca: Ján Melicher – starosta obce, Tel.:  044/567 43 17, e-mail:  hrnciarskaves@gmail.com
Kontaktná osoba: Ivana Markotánová – referentka, Tel.: 045/567 43 17,      e-mail: hrnciarskaves@gmail.com
IČO:  00 318 787
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko,a.s.
Číslo účtu: SK8556000000002006426001,  2006426001/5600 - info

Obec Hrnčiarska Ves je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákon č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Obec Hrnčiarska Ves vypracovala „Internú smernicu, ktorou sa upravuje proces verejného obstarávania v podmienkach obce "Hrnčiarska Ves". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka. Interná smernica zároveň podrobne upravuje postupy pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a stanovuje kompetencie a povinnosti obce na úseku verejného obstarávania.


Verejný obstarávateľ musí zverejniť:

Zákazku, kde je predpokladaná hodnota (PH) nad 1000 € min. 3 pracovné dni (PD) pred uzatvorením zmluvy / odoslaním objednávky.

§ 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá" je verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky.

§ 44 ods. 2 - verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov.

§ 21 ods. 2 - správu o každej zákazke - zverejniť do 10 PD od uzatvorenia zmluvy.

§ 49a – zverejniť SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy , zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.

§ 67 ods. 6 - zverejnenie analýzy k použitej koncesii.

Po zriadení Elektronického úložiska na UVO - profil VO.

Profil verejného obstarávania

Nadlimitná zákazka

Podlimitná zákazka

Prieskum trhu - §9 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

 

Finančné limity platné od 1. júna 2017

Podľa § 5 ods. 2 a 7 a § 120 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) splnomocnený na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovia finančné limity pre nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

Úrad vydal vyhlášku č. 153/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov (ďalej len „vyhláška“). Finančné limity pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a súťaž návrhov ustanovené touto vyhláškou vychádzajú z:

- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2170 z 24. novembra 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek,

- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2171 z 24. novembra 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek,

- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2172 z 24. novembra 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek,

- nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2340 z 15. decembra 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek.

Finančné limity pre podlimitnú zákazku, podlimitnú koncesiu, civilnú zákazku s nízkou hodnotou a zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 139 zákona sú ustanovené v § 5 zákona. Toto ustanovenie bolo novelizované zákonom č. 93/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinným od 1. júna 2017.

Finančné limity vo vzťahu k určenej predpokladanej hodnote sú dôležité z hľadiska zvolenia správneho postupu verejného obstarávateľa a obstarávateľa pri zadávaní konkrétnej zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov. V tabuľkách sú prehľadne uvedené finančné limity platné od 1. júna 2017 pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa v závislosti od typu zákazky, koncesie a súťaže návrhov vrátane postupu, ktorý sa má aplikovať pri ich zadávaní.

Nadlimitná zákazka - civilná

 Verejný obstarávateľPHZ PostupObstarávateľPHZ Postup

Tovar
Služba

Služba uvedená
v prílohe č. 1 zákona> 135 000 eur
> 209 000 eur

> 750 000 eurDruhá časť
(prvá a druhá hlava)
zákona> 418 000 eur
> 1 000 000 eurDruhá časť
(prvá a tretia hlava)
zákona

Stavebné práce> 5 225 000 eur> 5 225 000 eur

 

Podlimitná zákazka - civilná
Verejný obstarávateľ

BEŽNE DOSTUPNE NA TRHU

 PHZ Postup

Tovar (okrem potravín)
Služba (okrem služby
uvedenej v prílohe
č. 1 zákona)> 15 000 eur < 135 000 eur
< 209 000 eurTretia časť zákona
(s využitím elektronického
trhoviska § 109 až 111)

Stavebné práce> 15 000 eur < 5 225 000 eur 

INÉ AKO BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU

 PHZ Postup

Tovar (okrem potravín)
Služba
Služba uvedená v prílohe
č. 1 zákona> 50 000 eur < 135 000 eur
< 209 000 eur
> 200 000 eur < 750 000 eurTretia časť zákona
(bez využitia elektronického
trhoviska § 113 až 115)

Stavebné práce> 150 000 eur < 5 225 000 eur 

POTRAVINY

 PHZ Postup

Potraviny> 40 000 eur < 135 000 eur
< 209 000 eurTretia časť zákona

 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná)
Verejný obstarávateľ

BEŽNE DOSTUPNE NA TRHU

PHZ Postup  

Tovar (okrem potravín)
Služba Stavebné práce< 15 000 eur§ 117 zákona

INÉ AKO BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU

Tovar (okrem potravín) Služba< 50 000 eur§ 117 zákona

Stavebné práce< 150 000 eur 

POTRAVINY

Potraviny< 40 000 eur§ 117 zákona

SLUŽBA uvedená v prílohe č. 1 zákona

Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona< 200 000 eur§ 117 zákona

 

Nadlimitná koncesia
Verejný obstarávateľ / Obstarávateľ

 PHKPostup

Stavebné práce / Služba> 5 225 000 eurDruhá časť
(prvá, druhá a štvrtá hlava)
zákona

 

Podlimitná koncesia
Verejný obstarávateľ

 PHKPostup

Stavebné práce / Služba< 5 225 000 eur§ 118 zákona

 

Súťaž návrhov

 PHZPostup

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a)> 135 000 eurŠtvrtá
časť zákona

Iný verejný obstarávateľ> 209 000 eur

Obstarávateľ> 418 000 eur

 

Nadlimitná zákazka - v oblasti obrany a bezpečnosti
Verejný obstarávateľ / Obstarávateľ

 PHZPostup

Tovar Služba> 418 000 eurPiata časť zákona

Stavebné práce> 5 225 000 eur

 

Podlimitná zákazka - v oblasti obrany a bezpečnosti
Verejný obstarávateľ

 PHZPostup

Tovar Služba> 70 000 eur < 418 000 eurPiata časť zákona

Stavebné práce> 800 000 eur < 5 225 000 eur

 

Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 139
Verejný obstarávateľ

 PHZPostup

Tovar Služba< 70 000 eur§ 139 zákona

Stavebné práce< 800 000 eur 


 

Zverejnené 1.6.2017


 

Zakázky podľa § 9 ods. 9

Zadávanie zákaziek v súlade s § 9 odst 9 zákona o VO

Podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní musí verejný obstarávateľ najneskôr 3 pracovné dni pred zadaním jednoduchej zákazky (ak nejde o zákazku podľa §4 ods.2 alebo ods.3 zákona o VO) s hodnotou viac ako 1000 EUR bez DPH zverejniť na svojom profile/webovej stránke úmysel zadávať takúto zákazku.

=====================================================================================================

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Oprava miestnych komunikácií asfaltovaním

Predpokladaná hodnota zakázky:   0,00 € bez DPH (0,00 € s DPH) podľa propozícií                                                                                                                                              
Predpokladaný termín zadania zákazky : 01/2018 - 02/2018

Zverejnené :7.9.2017

Príloha tu:

_____________________________________________________________________________________________________


Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Vysprávky miestnych komunikácií

Predpokladaný termín zadania zákazky : 30.9.2013

Zverejnené :20.9.2013

______________________________________________________________________________________________________

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Poskytnutie služby osoby zabezpečujúcej aktivity projektu na pozícii: Projektový manažér

Predpokladaná hodnota zakázky:   2760,00 € bez DPH (3312,00 € s DPH) podľa propozícií                                                                                                                                              
Predpokladaný termín zadania zákazky : 11/2014 - 09/2015

Zverejnené :5.11.2014

Príloha tu:

_____________________________________________________________________________________________________Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Predmetom zákazky je poskytnutie dodávky stravných poukážok

Predpokladaná hodnota zakázky:   2337,00 € bez DPH (2804,40 € s DPH) podľa propozícií                                                                                                                                              
Predpokladaný termín zadania zákazky : 11/2014 - 09/2015

Zverejnené : 14.11.2014

Príloha tu:

_____________________________________________________________________________________________________

ZRUŠENÉ !!!!!!!!!!

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Predmetom zákazky je dodanie pracovných a ochranných pomôcok pre osoby podieľajúce sa na aktivitách projektu

Predpokladaná hodnota zakázky:   1208,33 € bez DPH (1450,00 € s DPH) podľa propozícií                                                                                                                                              
Predpokladaný termín zadania zákazky : 11/2014 - 02/2015

Zverejnené : 14.11.2014

 

NOVÁ VÝZVA JE ZVEREJNENÁ NIŽŠIE !

_____________________________________________________________________________________________________Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Poskytnutie služby osôb zabezpečujúcich aktivity projektu na pozície: Lektori kurzov

Predpokladaná hodnota zakázky (celkom):   3000,00 € bez DPH (3600,00 € s DPH) za 3 kurzy podľa propozícií                                                                                                                                              
Predpokladaný termín zadania zákazky : 12/2014 - 08/2015

Zverejnené : 26.11.2014

Príloha tu:

_____________________________________________________________________________________________________

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Predmetom zákazky je dodanie pracovných a ochranných pomôcok pre osoby podieľajúce sa na aktivitách projektu

Predpokladaná hodnota zakázky:   1251,18 € bez DPH (1501,42 € s DPH) podľa propozícií                                                                                                                                              
Predpokladaný termín zadania zákazky : 12/2014 - 02/2015

Zverejnené : 4.12.2014

Príloha tu:

Príloha špecifikácia tu:

_____________________________________________________________________________________________________Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Predmetom zakázky je pracovno - školiaci materiál pre osoby v  aktivitách projektu

Predpokladaná hodnota zakázky (celkom):   7967,06 € bez DPH (9560,47 € s DPH) za 3 druhy materiálu podľa propozícií                                                                                                                                              
Predpokladaný termín zadania zákazky : 01/2015 - 09/2015

Zverejnené : 30.12.2014

Príloha tu:


 

Informácie o výsledkoch verejného obstarávania

Predmet verejného obstarávania - dodávka tovaru : Vysprávky miestnych komunikácií

Cena zákazky:  4972,45 EUR s DPH

Víťazná firma: LESOVIA s.r.o., Lučenecká cesta 2266/6, 96007 Zvolen


Dátum objednávky : 7.10.2013
__________________________________________________________________________________________

Predmet verejného obstarávania - dodávka tovaru : Poskytnutie služby osoby zabezpečujúcej aktivity projektu na pozícii: Projektový manažér

Cena zákazky: 2456,40 €

Víťazná firma: Mgr. Pavol Kalmár, ul. Mateja Hrebendu 144/6, 985 05 Kokava nad Rimavicou


Dátum začatia : 18.12.2014

__________________________________________________________________________________________

Predmet verejného obstarávania - dodávka tovaru : Dodávka stravných lístkov do projektu

Cena zákazky: 2774,00 €

Víťazná firma: Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava

Dátum dodávky : 11/2014 - 09/2015

__________________________________________________________________________________________

Predmet verejného obstarávania - dodávka tovaru : Poskytnutie služby osôb zabezpečujúcich aktivity projektu na pozíciu: Lektor kurzu Všestrannej starostlivosti o domácnosť

Cena zákazky: 960,00 €

Víťazná firma: Mgr. Mariana Pehelová., Kukučínova 406/43, 985 05 Kokava nad Rimavicou

Dátum dodávky : 26.01.2015 - 30.09.2015

__________________________________________________________________________________________

Predmet verejného obstarávania - dodávka tovaru : Poskytnutie služby osôb zabezpečujúcich aktivity projektu na pozíciu: Lektor kurzu Ochrana a budovanie životného prostredia v prostredí MRK

Cena zákazky: 898,80 €

Víťazná firma: ISTOTA n.o., A.S. Puškina 19, 984 01 Lučenec

Dátum dodávky : 26.01.2015 - 30.09.2015

__________________________________________________________________________________________

Predmet verejného obstarávania - dodávka tovaru : Poskytnutie služby osôb zabezpečujúcich aktivity projektu na pozíciu: Lektor kurzu Občianske spolunažívanie a komunitné aktivity v prostredí MRK

Cena zákazky: 898,80 €

Víťazná firma: ISTOTA n.o., A.S. Puškina 19, 984 01 Lučenec

Dátum dodávky : 26.01.2015 - 30.09.2015
 

__________________________________________________________________________________________

Predmet verejného obstarávania - dodávka tovaru : Dodávka pracovných a ochranných pomôcok

Cena zákazky: 951,36 €

Víťazná firma: Korako plus s.r.o., Bielická 369, 958 04 Partizánske

Dátum dodávky : 01/2015 - 03/2015

__________________________________________________________________________________________

Predmet verejného obstarávania - dodávka tovaru : Dodávka pracovno - školiaceho materiálu    -     stavebný materiál

Cena zákazky:   4160,00 €

Víťazná firma:   Dallas SK s.r.o., Družby 16/23 A, 987 01 Poltár

Dátum dodávky : 03/2015 - 09/2015

__________________________________________________________________________________________

Predmet verejného obstarávania - dodávka tovaru : Dodávka pracovno - školiaceho materiálu    -     rezivo

Cena zákazky:   3220,20 €

Víťazná firma:   Dallas SK s.r.o., Družby 16/23 A, 987 01 Poltár

Dátum dodávky : 03/2015 - 09/2015

__________________________________________________________________________________________

Predmet verejného obstarávania - dodávka tovaru : Dodávka pracovno - školiaceho materiálu    -     zeleň

Cena zákazky:   982,55 €

Víťazná firma:   LG Krono s.r.o., Zvolenská 5038, 984 01 Lučenec

Dátum dodávky : 03/2015 - 09/2015


 
ÚvodÚvodná stránka