Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný Kontrolór

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Pavol Almáši


 

 

Mgr. Pavol ALMÁŠI

Kontakt:

Obecný úrad Hrnčiarska Ves
Pondelok 87
980 13 Hrnčiarska Ves

e-mail: info@hrnciarskaves.sk
telefón OcU: 047 5674 317

Hlavný kontrolór obce

vykonáva kontrolu:

zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,

príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,

priebehu vybavovania sťažností a petícií,

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,

plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,

dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi, 

predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,

vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, 

predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, 

spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia, 

vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 

je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, 

plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.

 


 
ÚvodÚvodná stránka