Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Všeobecné informácie

Dane na rok 2018

 

Miestne dane a poplatky v obci Hrnčiarska Ves platné pre rok 2018

Miestne dane a poplatky ( Hrnčiarska Ves, Maštinec ) - Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby - viď VZN č. 1/2017

-daň z nehnuteľnosti-viď VZN č. 1/2017

-daň za psa                                                                                                   3,50 €

- poplatok za komunálny odpad                                                                  0,0315 €/osoba/deň

Správne poplatky - zákon č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov

-vydanie matričných dokladov (rodný,sobášny,úmrtný list)                           5,00 €

-nahliadnutie do matrík za každý zväzok matriky                                        2,00 €

-osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu písomnej informácie z úradných

  kníh, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku                               2,00 €                                                   

-osvedčenie podpisu na listine, alebo jej rovnopise, za každý podpis          2,00 €

-vydanie potvrdenia, alebo písomného oznámenia o pobyte   osoby           5,00 €

-vydanie osvedčenia pre SHR do evidencie                                                 6,50 €

-vydanie rybárskeho lístka - mesačný                                                          3,00 €

                                           - ročný                                                               7,00 €

                                           - trojročný                                                        17,00 €

Ostatné poplatky týkajúce sa vnútornej správy - zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Stavebná správa - zákon č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

-ohlásenie drobnej stavby

10,-€

nájom

-prenájom KD - predajné akcie -prenájom priestorov KD

50,-€

akcie ziskové: nájom

66,-€

záloha

100,- €

akcie neziskové: nájom

20,-€

záloha

80,-€

prenájom spoločenskej miestnosti - kar                               30,-€
prenájom spoločenskej miestnosti - oslava                               40,-€

fakultatívne poplatky

- cintorínsky poplatok

6,70 €

- vyhlásenie v miestnom rozhlase

3,50 €

- poplatok za odber pitnej vody

0,45 €/m3

- potvrdenie o účasti na pohrebe

0,40 €

 

 

 

 

 

 

Aktualizované 1.1.2018

 


 
ÚvodÚvodná stránka